اسب ها در خواب شاعران را سواری می دهند

 
vahe-armen-hooys
 
واهه آرمن در سال ۱۳۳۹ در مشهد زاده شده و در لندن نیز جامعهشناسی خوانده. واهه در ابتدا با انتشار اشعارش به زبان ارمنی خود را به عنوان شاعری ارمنیزبان معرفی کرد. دومین کتاب شعر او به زبان ارمنی که جیغ نام داشت نیز برخلاف کتاب اولش که در تهران منتشر شده بود، در ایروانِ ارمنستان به چاپ رسید. اما نخستین مجموعه شعرهایی که از واهه آرمن منتشر شد بالهایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت (۱۳۸۴) و پس از عبور درناها (۱۳۸۸) بود که در حوزهی شعر فارسی نیز نام او را معرفی و مطرح کرد.
او همچنین دستی در ترجمهی شعر نیز دارد و تسلط او به دو زبان ارمنی و فارسی و همچنین تجربههای شعریاش بستر مساعدی را فراهم ساخته که هم از ارمنی به فارسی برگرداند و هم از فارسی به ارمنی.
از او گزیدهای از اشعار شش شاعر ارمنی با نام کلید دَرم نور خورشید است و گزیدهای از اشعار هوانس گریگوریان با عنوان پاییزی کاملاً متفاوت به فارسی منتشر شده و همچنین گزیدهای از اشعار پونه ابدالی و رسول یونان نیز از فارسی به ارمنی.
 
vahe-armen-2-hooys
 
واهه آرمن همانند جریان غالب شعر امروز، اشعاری سپید و کوتاه نوشته که از سنت سادهنویسی در شعر پیروی میکند. مجموعه شعر اسبها در خواب شاعران را سواری میدهند سرودهی واهه آرمن، شاعر و مترجم، شامل صد شعر کوتاه است که بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سروده است. این شعرها در دو بخش با نامهای «شاعری در سنگر» و «سربازی در کتابخانه» گردآوری شده است. در واقع این مجموعه روایت احساسات و اندیشههای سرباز شاعری است که در دوران پس از جنگ با این دغدغهها درگیر است.
آرمن دربارهی مجموعه شعرش میگوید: «این کتاب روایت جنگی بیپایان است که گهگاهی در گوشهای از جهان درمیگیرد و عدهای در شعلههای آتشینش میسوزند و عدهای با آتش و خاکستر بجا مانده از آن دستهایشان را گرم میکنند. درونمایهی اصلی شعرهای این مجموعه احساسات و اندیشههای اجتماعی، فلسفی، سیاسی و عاشقانهی سربازی است که گاهی به دلخستگی و گاهی به شوریدگی او میانجامد.
این مجموعه شعر توسط نشر چشمه منتشر شده است.
 
دوهفته نامه "هویس" شماره 221
۲۰ مرداد 1395
 

    Tags: ,

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *