نقش جدید ایران در تحولات منطقه

آلیس خداوردیان
 
hooys-farsi-228-1
 
ایران از کهنترین کشورهای جهان است که در طول تاریخ تأثیر زیادی بر مناطق اطراف خود داشته است. آثار نهضتهای فرهنگی-اجتماعی ایران باستان همچون نهضتهای مانی و مزدک قرنها در سرزمینهای همجوار آن مشاهده شده است. در دورهی اسلامی نیز نهضتهای فرهنگی-مذهبی ایرانیان نهضتهای مشابهی را در کشورهای همسایه دامن زده است.
امروز منطقهی خاورمیانه در آستانهی تحولات بزرگ و تازهای قرار گرفته است و تغییرات مهمی در کشورهای منطقه انتظار میرود. نقش فعال و آگاهانهی ایران در این تحولات بیشک مسیر حرکتهای آیندهی منطقه را میتواند رقم زند. طرحهایی که امروز برنامهریزان خارجی به منظور بیثبات کردن کشورهای منطقهی خاورمیانه در نظر گرفتهاند، بر اساس جدایی اقوام و فرقهها و روبهروی هم قرار دادن آنها و در نهایت تجزیهی کشورها طبق تقسیمبندیهای جدید قومی فرقهای است.
در ایران هزاران سال است که اقوام و تیرههای گوناگون در کنار هم زندگی مسالمتآمیزی داشتهاند به طوری که امروز نیز ایران بهآسانی میتواند این سنت کهن را تقویت و اداره کند. به عبارت دیگر طرحهای بیگانگان برای جداسازی اقوام و طوایف گوناگون زمینهای در ایران ندارد و سنت همزیستی ایرانیان در جوار یکدیگر بسیار قویتر از هر گونه دسیسهی خارجی میتواند عمل کند. علاقهمندی مردم ایران به فرهنگ و میراث مشترک این سرزمین و مشخصاً زبان فارسی همواره مشهود بوده است. بسیاری از شاعران ایران علاوه بر اشعار خود به زبان فارسی، اشعاری نیز به زبان محلی خود سروده و به غنای فرهنگی ایران افزودهاند.
خوشخبتانه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران این امکان را برای اجرای سیاست گونهگونی فرهنگی فراهم کرده است. طبق این اصل هر یک از اقوام ساکن ایران میتواند و حق دارد فرهنگ، زبان و ادبیات قومی خود را را که گنجینهای از فرهنگ کهن این سرزمین است، شکوفا کند و در پرورش فرهنگ بومی خود بکوشد. در این خصوص اجبار یا مانعی در کار نخواهد بود.
به عنوان مثال بر اساس گویشهای کردی رایج در ایران، کردهای ماکو یا کرمانشاه و غیره میتوانند در ترویج زبان و ادبیات محلی خود بکوشند یا در مناطق لرزبان، ترکزبان و گیلکیزبان این تنوع زیبای فرهنگی را به وجود آورند. چنین وضعی ثبات و استحکام درونی جامعه را هرچه بیشتر تقویت خواهد کرد و علاوه بر آنکه تمام دسیسهها و طرحهای ضدایرانی برنامهریزان خارجی را نقش بر آب خواهد کرد، همچون گذشته خود به صورت یک تفکر و حرکت جدید به کشورهای اطراف نیز سرایت و آنها را نیز به اجرای برنامههای مشابه ترغیب خواهد کرد. مثلاً در جمهوری آذربایجان دیگر نخواهند توانست به بهانههای مختلف در تدریس زبان تالشی اشکالتراشی کنند و یا مانع تدریس زبان کردی در ترکیه شوند. بدینسان آنچه را که برنامهریزان بیگانه به منظور تضعیف ایران در سر دارند به حربهای علیه خود آنها تبدیل خواهد شد.
 
دوهفته نامه "هویس" شماره ۲۲۸
۲۶  آبان  1395

 

 

 

 

 

 

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *