شماره ۲۴۱

۲۳ خرداد ۱۳۹۶
 
hooys-cover-farsi-241
 
خبر
 
دو هفته ی متوالی در کشور ارمنستان
 
مسافرت جناب آقای خسروتاج، قائممقام وزارت تجارت و ریاست سازمان توسعهی صادرات ایران به ایروان
 
اعطای نشان تقدیر ارمنستان به موسیقی دان برجسته ی ایرانی
 
افسانه ی هایگ
 
ده سد در برابر هکرهای رایانه
 
 
 

Comments are closed.