شماره ۲۴۷

۷ مهر ۱۳۹۶
 
Hooys-cover-farsi-247-Original-Final
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
سرمقاله
 
اخبار
 
گذری بر ادبیات فرانسه از آغاز تا این روزگار- بخش دوم
 
روابط حسنه ما با تهران در حد حرف نیست
 
۵ هنرمند مدرنیست ارمنی
 
جای خالی مدرسه
 
آنوش باباجانیان – عکاس 
 
شبکه ملی اطلاعات – بخش دوم و پایانی
 
 
 
 
 
 

Comments are closed.